Hållbarhet i handling

För att främja en cirkulär ekonomi krävs en omställning inom återvinningsbranschen. Det handlar om att anpassa sig till både nutidens och framtidens behov. Vi strävar efter ett samhälle där avfall betraktas som resurser och där det oansvariga utnyttjandet av jungfrumaterial upphör. För att ni ska nå era mål krävs modiga initiativ, banbrytande innovationer och hållbara handlingar från er leverantör. Det är vad Wayoo fokuserar på – vi tar hållbarhet på allvar och vi visar det i handling.

Vårt hållbarhetsarbete

Wayoo ska erbjuda sina kunder det miljömässigt bästa alternativet för återvinning av avfall och vi ska utifrån resurser och förutsättningar arbeta med ständiga förbättringar utifrån ett kvalitets- och miljöperspektiv. Vi ska kontinuerligt söka förbättringar i syfte att förebygga och minska den negativa påverkan på miljön som vår verksamhet kan ge upphov till, framför allt de luftemissioner som genereras av våra fordon (som är 100% fossilfria).

I våra hållbarhetsredovisningar kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet ur fyra aspekter; miljö, människor, säkerhet och ekonomisk hållbarhet. Allt för att kunna vara en ansvarsfull aktör.

Vårt ansvar sträcker sig bortom vår affär

Hållbarhet handlar om så mycket mer än återvinning, miljön och klimatet. Även om vår verksamhet har störst positiv inverkan på den miljömässiga hållbarhetsaspekten och bidrar till att resurser kan användas på nytt, så vill vi göra mer på fler fronter.

De senaste åren har vi valt att bidra till olika välgörande projekt ute i världen. Med vår tid och de PET- och pantpengar som genereras från våra kunders sortering vill vi förbättra livet för människor på såväl lokal som internationell nivå.

Wayoo driver på den cirkulära ekonomin

Omställningen kräver mer av oss alla och den kräver definitivt mer av återvinningsbranschen. Traditionella metoder räcker inte längre till. Vi tror på teknik och automatisering som katalysator för att driva på omställningen ännu snabbare.

Lika möjligheter och mångfald

På vår arbetsplats prioriterar vi att alla medarbetare ska ha lika möjligheter, oavsett vem man är, hur man är och vad man har för bakgrund. Vi ser det som en avgörande princip att ingen form av diskriminering eller kränkning ska tolereras. För att aktivt bekämpa diskriminering har vi utbildningar inom diskrimineringsfrågor med vår personal, och vi har även en handlingsplan för det. Vi är stolta över att ha en mångfaldig personalstyrka och arbetar aktivt med att öka antalet kvinnor inom vår bransch.

Vår avfallsprocess

Våra kunder och miljön är det viktigaste för oss som arbetar på Wayoo. Vi vill att alla våra kunder ska känna sig helt trygga med oss som leverantör och att vi tar vårt uppdrag på allvar och således ett ansvar för det avfall vi samlar in. Förutom att vi väljer att certifiera oss inom miljö- och kvalitet så vill vi gärna dela med oss av hur det går till från det att vi hämtar avfallet hos våra kunder tills det att avfallet lämnar vårt återvinningscenter.

Hur mycket utsläpp sparar du miljön genom att välja fossilfritt?

Vilka material sorterar du?

Kontorspapper

Wellpapp

Plastförpackningar

Pappersförpackningar

Glasförpackningar

Elavfall

Metallförpackningar

Småbatterier

Pant

Ljuskällor

Energiåtervinning

0

Din miljöbesparing

0

COe2 jämfört med ingen återvinning

0

COe2 jämfört med att återvinna med en fossil aktör

Checked icon

Vill du veta mer?

Vårt bidrag till FN:s globala mål

Wayoo har en viktig roll att spela i arbetet mot att nå FN:s globala mål innan 2030. Vi har identifierat 7 globala mål där vår verksamhet kan bidra och vi arbetar ständigt med att förstärka vårt bidrag ytterligare.

Våra hållbara initiativ

Det är tillsammans som vi kan göra skillnad och för att göra skillnad krävs engagemang. Därför stöttar vi olika hållbara initiativ och klimatkompenserar för de utsläpp och den miljöpåverkan vi på egen hand inte kan eliminera.

Våra certifieringar

För oss är det viktigt att vi lever som vi lär och att våra kunder känner sig trygga med den service vi utför. Våra certifieringar och märkningar är ett sätt för oss att bevisa vår legitimitet och att miljön är det som ligger oss allra varmast hjärtat. Samtidigt säkerställer vi genom våra märkningar att vår verksamhet utvecklas enligt de kvalitets- och miljökrav som ställs på en aktör i vår bransch.

Kontakta oss idag!

FAQ