Destruering och sekretesshantering

När företag och andra organisationer ska slänga material med känsliga uppgifter, till exempel dokument med personuppgifter eller hårddiskar med konfidentiell information måste detta destrueras och förstöras på ett säkert och hållbart sätt. Vi på Wayoo kan hjälpa er se till att ert sekretessmaterial inte bara destrueras på ett korrekt sätt - vi ser dessutom till att det som kan återvinnas, återfinns. Kontakta oss idag för en miljösmart sekretesshantering.

Cirkulär destruktion av sekretessbelagt material

Sekretessbelagt material är dokument och enheter som innehåller information som inte ska lämnas ut. Enstaka dokument kan relativt enkelt förstöras i en dokumentförstörare men när det rör sig om stora mängder sekretessmaterial eller hårdvara blir processen snabbt både komplex och tidskrävande.

Wayoo hanterar, destruerar och återvinner de flesta typer av sekretessbelagt material. Det kan handla om personuppgifter, företagshemligheter och annan känslig situation. Förutom alla typer av pappersdokument hanterar och destruerar vi på Wayoo de flesta typer av produkter som kan innehålla känslig information. Vi kasserar laptops och datorer, hårddiskar, inpasseringskort, USB-minnen, mobiltelefoner, servrar och liknande tekniska komponenter.

Vi erbjuder en säker och grön destruktion av ert sekretessmaterial. Vår process är certifierad och kvalitetssäkrad enligt ISO 9001 och vi följer europastandard DIN 4 när sekretesshandlingarna destrueras. Era dokument levereras till vårt återvinningscenter i fossilfria fordon av specialutbildade chaufförer. När informationen är destruerad och obrukbar ser vi till att materialet återvinns och får nytt liv.

Ert material hanteras tryggt och säkert från upphämtning till destruering.

Så ser vår process ut

Med en genomarbetad process, specialutbildad personal och vår egen destrueringsanläggning säkerställer vi dina känsliga uppgifter hanteras och destrueras på ett grönt och säkert sätt. Vi inleder alltid med att vi tillsammans gör en säkerhetsanalys och ser över ert nuläge och behov. Det kan röra sig om vilken typ av material har ni som ska destrueras, är ni i behov av en engångshämtning eller återkommande samt om ni har kärl eller inte.

När vi hämtar upp ert material plomberas samtliga kärl och säckar, dessa kan inte öppnas av någon obehörig. Allting är tydligt dokumenterat och spårbart. Materialet transporteras alltid i låsta bilar till vår egen anläggning där dokumenten förstörs och hårdvara demoleras på ett sådant sätt att information inte kan återskapas. När materialet är förstört får ni ett särskilt destrueringsintyg som garanterar att sekretessmaterialet är förstört och återvunnet.

Våra medarbetare, både chaufförer och anläggningspersonal, är specialutbildade för en säker och korrekt sekretesshantering. Återvinningsanläggningen är videoövervakad och själva destrueringsavdelningen hör till en separat och låst del av anläggningen. Allt för att ert material ska behandlas utan åtkomst för någon obehörig.

Steg 1 - Analys

Tillsammans gör vi en säkerhetsanalys över er situation och gör en bedömning över hur ofta vi bör hämta ert sekretessmaterial.

Steg 2 - Plombering

Ert sekretessmaterial plomberas direkt vid hämtning av våra specialutbildade medarbetare.

Transport

Vi transporterar allt material i låsta bilar av specialutbildade chaufförer.

Steg 4 - Säker överlämning

Vid ankomst till vår anläggning lämnas materialet över till säkerhetskontrollerad anläggningspersonal.

Steg 5 - Destruering

Sekretessmaterialet hanteras på en låst avdelning på vår egen anläggning av specialutbildad personal. När destrueringen är avslutad får ni ett intyg på slutfört arbete från oss.

Destruering av sekretesspapper

Känsliga dokument och sekretesspapper bör till att börja med slängas i speciella kärl avsedda för just sekretessåtervinning. Vilken typ av kärl som passar just er bäst beror främst på hur stora volymer ni kan tänkas behöva återvinna, hur ofta ni önskar hämtning samt till viss del var de ska placeras. Vi tillhandahåller plastkärl och miljörör som passar på de flesta kontor och andra lokaler. De här kärlen har fördelen att de enkelt kan låsas och plomberas vilket gör hämtningen enkel och säker.

När vi sedan har transporterat era dokument till vår återvinningscentral strimlas materialet två gånger. Först grovtuggas det för att sedan finstrimlas vilket gör det omöjligt att återskapa dokumentet och informationen på nytt. Den strimlade pappersmassan återvinns sedan som nytt papper.

Destruering av hårddiskar och datorer

När det kommer till hårddiskar och annan hårdvara så är det avgörande att den digitala informationen inte kan återskapas. Det är lätt att tro att det räcker med att exempelvis montera isär eller slå sönder en hårddisk men det är inte säkert att det räcker.

Vi destruerar hårdvara genom att demolera dessa totalt på ett effektivt och fullständigt sätt. Råmaterialet återvinns sedan som elavfall. På så sätt kan ni vara trygga i att informationen är fullständigt raderad samtidigt som produkterna kommer till nytta i en annan form.

Trygg sekretesshantering av känsligt material

Destruktion av sekretesspapper

Säker destruering av dokument med kunduppgifter, journaler, företagshemligheter, konfidentiella uppgifter och känslig information.

Destruktion av hårdvara

Trygg och total destruering av hårddiskar, laptops, mobiltelefoner, serverar och andra produkter med digital information.

Säkra sekretesskärl

Komplett utbud av väldesignade och säkra miljörör, återvinningsmöbler och sekretesskärl.

Helhetslösningar inom avfall och återvinning - Wayoo

Förutom hantering av sekretessbelagd information kan vi på Wayoo avlasta er med det mesta inom återvinning och avfall. Oavsett om det rör sig om en engångshämtning av grovavfall till löpande hämtning av återvinning kan vi hjälpa er. Vårt mål är att se till att avfallshanteringen blir ert minsta problem, så att ni kan fokusera på annat. Vi är en helhetspartner som med moderna lösningar vill förändra synen på återvinning och på vårt sätt bidra till en grönare och mer hållbar framtid.

Få hjälp med sekretesshantering och destruering

Vi garanterar en smidig och säker process från det att vi hämtar erat sekretessbelagda material tills att det destrueras och återvinns. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig. Tillsammans hittar vi en sekretesslösning som passar din verksamhet.

FAQ