Hållbara initiativ

Även om världen just nu kan upplevas som mörk och dyster tror vi på en framtid som är ljus och hållbar. Förutom vårt ansvar att driva utvecklingen i vår bransch framåt erkänner och stöttar vi andra initiativ i vår omvärld, både lokalt och globalt.

Vi stöttar Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

Initiativet är öppet för alla aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram. De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 200 aktörer gått med. Förutom en möjlighet att påverka samhällsomställningen erbjuder initiativet också en möjlighet för dessa aktörer att visa upp sina insatser under ett gemensamt paraply.

För Wayoo är det självklart att stötta Fossilfritt Sveriges viktiga initiativ.

Vi är medlemmar i Klimatpakten

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms Stad, företag och organisationer som alla samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten drygt 350 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Stadens mål är ett fossilfritt och och klimatpositivt Stockholm 2040. I det arbetet fungerar Klimatpakten som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna. Tillsammans skapar de ett klimatnätverk och en mötesplats för diskussioner, nya idéer och samarbeten.

Klimatpakten samordnas av Stockholms Stads miljö- och klimatborgarråd. Det ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning.

Klimatet är en hjärtefråga för oss på Wayoo. Våra återvinningstjänster och fossilfria transporter är bara några av de val vi gjort för att bidra till ett mer klimatpositivt samhälle. Och tillsammans med våra kunder som aktivt valt en fossilfri återvinningsleverantör fortsätter vi driva utvecklingen i rätt riktning. Vi är stolta över att vara medlemmar i Klimatpakten.

Klimatkompensation för det som är bortom vår kontroll

På Wayoo arbetar vi hårt för att reducera våra utsläpp. Vi har en stark inköps- och resepolicy men vi kan tyvärr inte komma åt 100% av våra utsläpp, då vissa aspekter hamnar utanför vår kontroll. Det är ändå viktigt för oss att vi gör allt vi kan för miljön, vilket är anledningen till att vi valt att klimatkompensera. Vi är noga med att projekten vi väljer att klimatkompensera till uppfyller fem grundkriterier; additionalitet, verifierbarhet, spårbarhet, beständighet samt att det ska bidra till en hållbar utveckling.

Utvalda projekt

Kina - Destruktion av deponigas

Projektet syftar till att samla in och destruera deponigas som genereras på den kommunala deponin i Xinyang, Henan-provinsen i Kina. Den insamlade deponigasen används sedan till elproduktion vilket innebär en minskad användning av fossila bränslen som annars använts vid denna produktion.

Peru - Reducering av avskogningen

Avskogningen i Sydamerika för med sig omfattande konsekvenser för klimatet, människor, växt- och djurliv. I det här projektet riktas stöd till att reducera avskogningen i den Peruanska amazonens regnskog. Syftet är att skydda livsmiljön för de redan utrotade arterna som lever där men även försörjningen för lokala samhällen.

Eritrea - Renovering av borrhål för rent vatten

Denna klimatkompensation syftar till att renovera trasiga borrhål i Eritrea för rent och säkert vatten. En säker vattenkälla minskar drastiskt behovet av bränslen för att desinfektera kontaminerade vattenkällor. Det minskar även avverkningen av träd för bränsle och skyddar den biologiska mångfalden. Rent och säkert vatten förbättrar hälsan och förhindrar vattenburna dödsfall.

Byprojekt i Indien med Hand in Hand

I samarbete med Hand in Hand och genom våra kunders sortering av PET och pant har Wayoo finansierat ett byprojekt i Lodariyal, Indien. Under projektet har kvinnorna i byn tränats i entreprenörskap med målet om hållbar försörjning och ett bättre liv.

Kontakta oss

Har du en fråga till oss eller vill du veta mer om våra tjänster och lösningar? Ta kontakt så hör vi av oss inom kort.