Avfallstrappan

Avfallstrappan är en metod som styr hur avfall tas hand om i Sverige. Den är framtagen tillsammans med EU och genom att följa trappans steg kan vi minska hur mycket avfall som produceras och se till att avfallet tas om hand på bästa möjliga sätt.

Förebygga

Det bästa sättet att minska mängden avfall är att undvika att det skapas från första början. Ett av de lättaste sätten är att fråga dig själv om du verkligen behöver det du tänkt köpa, eller om det går att låna av någon istället.

Återanvända

Det som redan finns ska återanvändas så långt det är möjligt. Att reparera något som är trasigt, skänka bort det som inte längre används eller handla second-hand är toppenbra exempel på återanvändning.

Materialåtervinna

När det inte längre är möjligt att återanvända en produkt är det dags att ta till vara på materialet genom återvinning. Det är i det här stadiet som sortering av kartong, plast och metall sker i soprummet.

Energiutvinna

Om avfallet inte kan återvinnas ska vi istället ta tillvara på energin i det. Det innebär att avfallet bränns och blir till el och fjärrvärme.

Deponera

Det avfall som inte kan brännas eller som är farligt och ska ur kretsloppet blir deponerat. Deponering ska undvikas så långt det bara går och används om inget annat steg är möjligt eftersom att det alltid försämrar miljö och klimat.