Nyhet

3 min läsning

Så utvärderar du en leverantör ur ett klimatperspektiv

Upptäck hur du kan kartlägga och utvärdera leverantörer utifrån ett klimatperspektiv för att stärka ditt företags hållbarhetsarbete. Få värdefulla tips och steg för att skapa eller uppdatera din leverantörspolicy och välja leverantörer med lägre klimatpåverkan.

Att kartlägga leverantörer är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Det kan till och med påverka hela företagets klimatavtryck. För att förenkla och förbättra valet av leverantörer så är ett bra förstasteg att skaffa en leverantörspolicy som väger in klimatpåverkan.

Har ni koll på vilka utsläpp som genereras indirekt av era leverantörer? Nedan presenterar vi tre steg på hur ni kan utvärdera leverantörer ur ett klimatperspektiv.

1. Kartlägg leverantörerna

Det är lätt att få överblick över befintliga leverantörer. De lämnar nämligen spår i form av kvitton och fakturor. Du har förmodligen redan en stor del av den nödvändiga datan, det gäller bara att sammanställa den. Börja därför med att rangordna leverantörer utifrån följande parametrar:

Hur mycket köper ni?

Identifiera de största leverantörerna utifrån volym, alltså de som ni köper mest av. Dra själv en rimlig gräns för hur många leverantörer som ni behöver ta med.

Varifrån kommer det ni köper in?

Genom att identifiera vilket land en leverantör befinner sig i blir det också lättare att se var du kan göra störst skillnad. Leverantörer med verksamhet i länder som använder icke förnybar energi är sämre för miljön. Det ger en hint om vilka leverantörer som släpper ut mest.

Vad köper ni in?

Kartlägg utifrån bransch vilka leverantörer som genererar mest utsläpp. Detta kräver lite mer arbete och är inte helt lätt utan djupare kunskaper. Det finns en huvudregel som kan vägleda er: Producerande bolag (inklusive serverhallar) bidrar till större utsläpp än tjänsteföretag.

Tips på vägen: Leta efter de leverantörer som du anlitar i stor volym, och som du bedömer kan ha en stor klimatpåverkan – börja där och välj en leverantör som gör störst skillnad.

2. Skriv eller uppdatera leverantörspolicy

Det är jobbigt att byta leverantör. Därför ska vi se till att vi kan undvika att behöva göra det av klimatskäl framöver. Formulera en inköpspolicy eller en uppförandekod för leverantörer, där klimatet blir en viktig faktor att väga in när ni upphandlar nya leverantörer. Viktigt är såklart företagets ledning är med på detta. Sitter du själv inte i ledningsgruppen kan du be dem att formulera en policy.

Har ni redan en policy kan denna med fördel kompletteras. Exakt hur ni formulerar den tror vi att det är bäst om ni tittar på själva. Det behöver inte vara ett långt dokument, utan egentligen kan några meningar räcka.

“Vårt företag ska i största möjliga mån eftersträva att välja de inköp som är bäst för klimatet. VD är högst ansvarig för att se till att detta blir gjort, men bör som alltid delegera uppgifter.”

Det innebär att ni alltid ska undersöka hur olika alternativ påverkar klimatet när ni ska köpa in en ny typ av produkt eller tjänst – precis som att ni jämför priset på inköpen. Det gäller alltså att, i största möjliga mån, ta reda på vilken klimatpåverkan respektive nköp har.

3. Hur klimatsmart är den nuvarande leverantören?

Avslutningsvis: vilka alternativ finns på marknaden och är de bättre än er nuvarande leverantör? Åtgärden här blir att utvärdera om ni behöver byta eller kan stanna kvar med den nuvarande leverantören.

I många fall är det ganska lätt att vikta olika leverantörer mot varandra när det kommer till klimatpåverkan, exempelvis fossildrivna transporter och tjänster jämfört med de som drivs av grön energi.

I andra fall kan det vara svårare att veta om en leverantör är “bra” eller “dålig” ur klimatsynpunkt. En tydlig indikator är dock, hur deras miljöarbete ser ut. Kartlägger de sina utsläpp? Har de en plan för att minska dem? Eller struntar leverantören i klimatkrisen? De som själva har ett aktivt klimatarbete är ofta att föredra.