Nyhet

3 min

CSRD och hållbarhetsrapportering: Så förbereder du ditt företag

CSRD är ett nytt EU-regelverk som skärper kraven på hållbarhetsrapportering för en bredare grupp företag. Det ersätter NFRD och träder i kraft i faser från 2024 till 2026. Företag måste börja förbereda sig nu genom att inventera rapporteringsprocesser, utbilda personal, implementera nya system, samarbeta med experter och kommunicera med intressenter för att uppfylla kraven och använda rapporteringen som en strategisk fördel.

I en tid där hållbarhet och transparent företagsstyrning blir allt viktigare, introduceras Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som ett nytt regelverk inom EU. CSRD innebär skärpta krav på hur företag rapporterar om sin miljömässiga och sociala påverkan och berör en bredare grupp företag än tidigare. I denna artikel går vi igenom vad CSRD är, varför det införs, vilka företag som omfattas, när det träder i kraft och vad ditt företag behöver tänka på för att uppfylla de nya kraven.

Vad är CSRD?

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive och är sedan 1 januari 2024 ett nytt regelverk som syftar till att förbättra och harmonisera rapporteringen om hållbarhet i företag inom EU. CSRD ersätter det tidigare direktivet NFRD (Non-Financial Reporting Directive) och innebär mer omfattande och detaljerade krav på företagens hållbarhetsredovisning. Syftet är att ge investerare och andra intressenter bättre insyn i företagens miljömässiga och sociala påverkan samt deras styrning.

Varför införs CSRD?

CSRD införs för att adressera de brister och begränsningar som identifierats i NFRD. Det tidigare direktivet ansågs vara för vagt och ledde till att rapporteringen varierade kraftigt mellan olika företag, vilket gjorde det svårt för investerare och andra intressenter att jämföra företagens hållbarhetsarbete. Genom CSRD ställs högre krav på transparens, tillförlitlighet och jämförbarhet, vilket i sin tur förväntas leda till bättre beslutsunderlag och ökad hållbarhet i näringslivet. Dessutom stödjer CSRD EU:s övergripande mål att bli världens första klimatneutrala kontinent till år 2050.

 

Vilka företag omfattas av CSRD?

CSRD omfattar en betydligt större grupp företag jämfört med NFRD. De nya reglerna gäller för alla stora företag inom EU samt för noterade små och medelstora företag, med undantag för mikroföretag. Ett företag anses vara stort om det uppfyller minst två av följande tre kriterier:

 • Mer än 250 anställda
 • En omsättning som överstiger 40 miljoner euro
 • En balansomslutning som överstiger 20 miljoner euro

När träder CSRD i kraft?

CSRD träder i kraft i olika faser beroende på företagens storlek och typ. De största företagen, som redan omfattas av NFRD, kommer att rapportera enligt CSRD från och med räkenskapsåret 2024. För andra stora företag gäller kraven från räkenskapsåret 2025. Små och medelstora företag som omfattas av reglerna kommer att behöva börja rapportera från och med räkenskapsåret 2026. Detta stegvisa införande ger företagen tid att anpassa sina processer och system för att uppfylla de nya kraven.  Sammanfattningsvis innebär det:

 • 1 januari 2024: Börsnoterade företag med över 500 anställda som redan omfattas av NFRD. Rapportering offentliggörs 2025
 • 1 januari 2025: Stora företag som för just nu inte omfattas av NFRD. Rapportering offentliggörs 2026
 • 1 januari 2026: Kraven börjar gälla för börsnoterade små och medelstora företag. Rapportering offentliggörs 2027

Vad behöver man som företag tänka på nu i och med CSRD?

För företag som omfattas av CSRD är det viktigt att börja förbereda sig i god tid. Här är fem steg som kan vara bra att tänka på:

 1. Inventera nuvarande rapporteringsprocesser: Gör en genomgång av hur hållbarhetsdata samlas in och rapporteras idag. Identifiera eventuella luckor i förhållande till de nya kraven.
 2. Utbilda personalen: Säkerställ att de som är involverade i hållbarhetsrapporteringen har tillräcklig kunskap om CSRD och de specifika krav som gäller.
 3. Implementera nya system och rutiner: För att uppfylla CSRD-kraven kan det behövas nya system för datainsamling och rapportering. Överväg att investera i mjukvara som underlättar denna process.
 4. Samarbete med externa experter: Det kan vara värdefullt att ta hjälp av konsulter eller rådgivare som har erfarenhet av hållbarhetsrapportering och de nya regelverken.
 5. Kommunicera med intressenter: Informera investerare, kunder och andra intressenter om hur företaget arbetar med att uppfylla de nya kraven. Öppen kommunikation kan stärka förtroendet och relationerna.

Genom att förbereda sig så gott som möjligt i god tid kan företag inte bara uppfylla CSRD-kraven utan också använda den förbättrade rapporteringen som en strategisk fördel i sin hållbarhetskommunikation.