Nyhet

4 min

Minska brännbart avfall på arbetsplatsen – så här gör du!

Brännbart avfall kan vara en stor miljöbov på arbetsplatser, men det finns sätt att minska dess negativa påverkan. I detta inlägg utforskar vi vad brännbart avfall innebär, varför det är problematiskt och hur företag kan minska mängden brännbart avfall genom källsortering, utbildning och andra åtgärder. Låt oss tillsammans arbeta mot en mer hållbar framtid på arbetsplatsen.

Brännbart avfall är ett ämne som ofta förbises när det kommer till hållbarhet och återvinning. Många arbetsplatser kastar omedvetet en stor mängd brännbart avfall, vilket kan ha negativa konsekvenser för miljön.

Vad innebär brännbart avfall?

Brännbart avfall är helt enkelt avfall som kan brinna vid normala förhållanden. Det inkluderar vanligtvis organiskt material som matrester, papper, kartong, trä, textilier och vissa typer av plast. Just brännbart avfall utgör en stor del av det avfall som genereras på arbetsplatsen.

Vad händer med det brännbara avfallet?

Brännbart avfall hanteras vanligtvis genom metoden förbränning, där avfallet bränns i särskilda anläggningar för energiproduktion. Värmen som genereras kan omvandlas till elektricitet eller användas för att värma upp byggnader.

Varför är brännbart dåligt?

Det finns flera skäl till varför brännbart avfall är dåligt för miljön och samhället:

 • Koldioxidutsläpp: Förbränning av brännbart avfall resulterar i koldioxidutsläpp, vilket bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna.
 • Resursutnyttjande: När brännbart avfall förbränns går de resurser som användes till att producera materialet förlorade. Det innebär att vi slösar bort råvaror och energi som kunde ha använts mer effektivt.
 • Hälsorisker: Förbränning av vissa material kan frigöra farliga kemikalier och partiklar som kan vara skadliga för människors hälsa.
 • Deponering: Om brännbart avfall hamnar på deponi kan det ta mycket lång tid att brytas ner och kan resultera i föroreningar i mark och vatten.

Hur kan man minska andelen brännbart på arbetsplatsen?

Det finns flera åtgärder som arbetsplatser kan vidta för att minska mängden brännbart avfall:

 • Källsortering: Implementera ett effektivt källsorteringssystem där anställda kan separera återvinningsbart material som kontorspapper, kartong, glas och plast från brännbart avfall. Källsortering är nyckeln till att markant minimera mängden brännbart avfall.
 • Utbildning och medvetenhet: Utbilda personalen om vikten av återvinning och hur man korrekt källsorterar avfall. Skapa medvetenhet om de negativa konsekvenserna av att slänga brännbart avfall i soporna.
 • Återanvändning: Uppmuntra till återanvändning av kontorsmaterial och föremål istället för att slänga dem.
 • Kompostering: Om möjligt, starta ett komposteringsprogram för organiskt avfall, som matrester och kaffesump. Utforska även denna kompostmaskin som snabbt och smidigt omvandlar matavfallet till näringsjord.

Exempel på material som hamnar i brännbart istället för att återvinnas:

 • Plastförpackningar: Plastförpackningar kan vara en stor källa till brännbart avfall om de inte återvinns korrekt. Se till att plastförpackningar sorteras och återvinns på rätt sätt.
 • Pappersförpackningar: Pappersförpackningar, som mjölkförpackningar, är återvinningsbara material. Säkerställ att de inte hamnar i brännbart avfall.
 • Pappershanddukar: Pappershanddukar är vanliga på arbetsplatser, hotell och i skolor, och slängs ofta i behållare för brännbart. Pappershanddukar av varumärket Tork kan genom tjänsten Tork PaperCircle samlas in och hanteras separat för att sedan återvinnas till nya mjukpappersprodukter. Tjänsten, som tillhandahålls av Essity och Wayoo, uppfyller krav att ombesörja hantering och transport av materialet.

Praktiska källsorteringslösningar för små och stora kontor

I vissa fall är platsbrist i kontorslokalen en anledning till att man inte källsorterar mer, och istället slänger sitt avfall i ett kärl för brännbart. Men i takt med att miljömedvetenheten ökar, ökar också efterfrågan och utbudet av yteffektiva källsorteringsmöbler. I dag finns det ett stort utbud av praktiska och snygga källsorteringsmöbler för kontorsmiljöer och i vårt sortiment finns möbler i flera storlekar och med olika funktioner. Vissa lösningar är byggda på höjden eller går att ställa på hjul, och andra går att fästa på väggen eller passar att ha stående fritt i kontorslandskapet. Vi erbjuder även smidiga sorteringslådor att förvara under diskbänken.